Nondiscrimination Notice

OUR NOTICE OF NONDISCRIMINATION

Source: HHS Office for Civil Rights

James D. Thomas, DDS, PC

complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex.

James D. Thomas, DDS, PC

does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.

James D. Thomas, DDS, PC:

• Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:

            o Qualified sign language interpreters

            o Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats)

 • Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:

           o Qualified interpreters

           o Information written in other languages

If you need these services, contact Laken, Office Manager.

If you believe that James D. Thomas, DDS, PC, has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with:

Laken, Office Manager

6240 Hill Street

Cass City, MI 48726

Phone: (989) 872-3870

Fax: (989) 872-4582

laken@asmileforlife.com

You can file a grievance in person or by mail, fax, or email. If you need help filing a grievance, Laken is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue SW.

Room 509F, HHH Building

Washington, DC 20201

Toll Free: 1-800-868-1019,

800-537-7697 (TDD).

Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

 

English: We will take reasonable steps to provide free-of-charge language assistance services to people who speak languages we are likely to hear in our practice and who don’t speak English well enough to talk to us about the dental care we are providing.

Spanish: Tomaremos acciones razonables para proporcionar servicios de asistencia lingüística gratuitos a aquellas personas cuyo lenguaje escuchemos frecuentemente en nuestro consultorio y que no hablen un inglés lo suficientemente bueno como para hablar con nosotros sobre el servicio odontológico que suministramos.

Arabic: سوف نقوم باتخاذ خطوات معقولة من أجل توفير خدمات المساعدة اللغوية بدون تكلفة لألشخاص الذين يتحدثون لغات أخرى من المرجح أن نستمع إليها خالل ممارستنا والذين ال يتقنون تحدث اإلنجليزية بشكل جيد يمكنهم من التحدث إلينا فيما يتعلق برعاية األسنان التي نقدمها.

Chinese: 我们将有序地做到提供免费的语言服务使我们能听懂英语不好的人向我们咨询有关牙齿护理

Syriac/Assyrian: ܢ ܰ ܝܢ ݂ܺ ܝ ܕ ܥ ܬ ܒ ݂ܺ ܣܰ ܶ ܢ ܕ ܐ ݁ ܳ ܬ ܥܳ ܣ̈ ܦ ܐ ݁ܰ ܳ ܬ ܳ ܢܝ ܳ ܢ ̈ ܘ ܬܗܰ ܡ ܘ ܶ ݂ܽ ܒ ܳ ܝ ܡܛܰ ܠ ܐ ܰ ܳ ܬ ܳ ܡܫ ̈ ܫ ܬ ܐ ܶ ܳ ܬ ܳ ܝ ̈ ܢ ܳ ܢ ܳ ܫ ܶ ܠ ܢ ݁ܓ ܳ ܡ ܐ ܰ ܳ̈ ܫ ܳ ̱ܐܠܢ ܝܢ ܶ ܝܠ ܰ ܐ ܝܢ ݂ܺ ܠܠ ܡܡܰ ܕ ܐ ݁ܰ ܶ ܢ ܳ̈ ܫ ܶ ܠ ܢ ܰ ܝܢ ݂ܺ ܪ ܝܒ ݁ ܡܣܰ ܕ ܥ ܰ ܫܡܰ ܠܡܶ ܕ ܰ݁ ܟ ܢ ܰ ܝܢ ܠܚ݂ܺ ܳ ݁ ܦ ܝܢ ܶ ܠ ܳܐܠ ܠܗ ܳ ݁ ܕ ܝܢ ݂ܺ ܠܠ ܡܡ ܐ ܰ ܳ ܢ ܳ ܫ ܠ ܐ ܶ ܳ ܝ ܳ ܝܫ ݂ܺ ܠ ܢ ݁ܓ ܶ ܐ ܝ ܬ ܶ ܘܟ ݂݁ܺ ܥܠ ܘ ܬ ܰ ܐ ܰ ݂ܽ ܝ ܐ ܰ ݂ܺܨܝ ܦ ܶ̈ ܢ ܶ ܫ ܢ ܰ ܝܢ ܪܒ ݂݁ܺ ܰ ܡܩ ܰ ܕ .

Vietnamese: Chúng tôi sẽ thực hiện các bước cần thiết để cung cấp dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí cho những người giao tiếp bằng những ngôn ngữ mà chúng tôi có thể nghe thấy tại phòng khám của mình và cho những người không có đủ trình độ tiếng Anh để thảo luận về dịch vụ chăm sóc nha khoa mà chúng tôi đang cung cấp. Albanian: Do të marrim hapa të arsyeshëm për të ofruar shërbime falas për asistencë gjuhësore për njerëzit që flasin gjuhë që ka të ngjarë të dëgjojmë në punën tone dhe që nuk flasin anglisht aq mire sa të flasin me ne për kujdesin dentar që ofrojmë.

Korean: 저희는 적절한 조치를 통하여 언어 지원 서비스를 무료로 제공할 것입니다. 다만, 실제로 저희에게 관심이 있는 언어를 쓰지만 저희 치아 관리 서비스에 대해 의견을 줄 수 있을 만큼 영어로 의사소통이 원활하지 않는 경우로 한정합니다

Bengali: দ াঁ তের পররচর্য র রিষতে আম তদর প্র্য রিস চল ক লীন র্ র ইংর জী ভ ষ ে কথ িলতিন, এিং আম তদর প্র্দত্ত পররতষি ে র্ র ভ তল ভ তি ইংর জী ভ ষ ে কথ িলতে প রতিন ন , ে তদর জনয আমর রিন মূতলয ভ ষ র সহ েে প্র্দ ন কর র ক্ষেতে র্তথষ্ট দ রেত্বশীল পদতেপ গ্রহণ করতি ।

Polish: Będziemy podejmować stosowne kroki, by zapewnić bezpłatne usługi wsparcia językowego dla ludzi, którzy rozmawiają językami, które my chcielibyśmy słyszeć w naszym gabinecie i dla tych, którzy nie mówią po angielsku na tyle dobrze, aby rozmawiać z nami o opiece stomatologicznej, którą zapewniamy.

German: Wir werden angemessene Schritte unternehmen, um denen eine gebührenfreie Sprachunterstützung zu bieten, die Sprachen sprechen, die wir möglicherweise in unserer Praxis hören, die aber kein Englisch sprechen, das gut genug ist, um mit uns über die Zahnpflege zu sprechen, die wir anbieten.

Italian: Adotteremo le misure ragionevoli per fornire servizi di assistenza linguistica gratuiti a coloro che parlano lingue che sentiamo spesso sul posto di lavoro e che non parlano inglese abbastanza bene da poter discutere della cura dentale che stiamo fornendo.

Japanese: 実際に練習の中で耳にするく可能性がある言語を話す人々で、弊社が提供している歯科治療について、英語がそ れほど上手でない人々に、無償の言語支援サービスを提供するために合理的な措置を講じるつもりです。

Russian: Мы принимаем необходимые меры, чтобы предоставить бесплатные услуги переводчика для общения на языках, с которыми мы сталкиваемся в нашей практике с клиентами, которые не владеют английским языком достаточно, чтобы обсудить с нами стоматологическое обслуживание, которое мы предоставляем.

Serbo-Croatian: Предузећемо разумне кораке да обезбедимо бесплатну преводилачку помоћ за особе које говоре језике са којима се током рада чешће сусрећемо, а који не говоре енглески довољно добро да би могли да разговарају са нама о стоматолошкој услузи коју пружамо.

Tagalog: Gagawin namin ang mga makatwirang hakbang para maibigay namin ng walang bayad ang mga tulong na serbisyo sa wika para sa mga taong nagsasalita ng mga wikang karaniwan naming naririnig sa aming pagsasagawa at sa mga hindi bihasa sa pagsasalita ng Ingles na sasangguni sa amin tungkol sa pangangalaga ng ngipin na ibinibigay namin. 

Cass City dentist, Dr. James D. Thomas is dedicated to general, family, and cosmetic dentistry with services including dental exams, dental makeovers, teeth whitening, veneers, crowns, x-rays, cleanings, and more. Please call our dentists in Cass City, MI to schedule your next appointment.

2024 Cass City Dental and Oral Wellness